Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 网盘自动填写访问码【威力加强版】 JS - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  599
  Số lần cài đặt
  710.520
  Đánh giá
  2913 3 1
  Đã tạo
  15-05-2017
  Đã cập nhật
  25-10-2021
 2. Search By Image JS - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  116
  Số lần cài đặt
  137.365
  Đánh giá
  1647 4 0
  Đã tạo
  04-07-2014
  Đã cập nhật
  08-03-2020
 3. Easy offline JS - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  77
  Số lần cài đặt
  148.374
  Đánh giá
  1339 0 1
  Đã tạo
  25-08-2016
  Đã cập nhật
  30-01-2019
 4. 网页限制解除 JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  442
  Số lần cài đặt
  689.613
  Đánh giá
  2526 10 1
  Đã tạo
  23-11-2015
  Đã cập nhật
  25-09-2021
 5. True URL downloads JS - Decryption and Display the real URL of the download links.(of xunlei,kuaiche,xuanfeng;thunder,flashget,qqdl)

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  105.021
  Đánh giá
  783 1 0
  Đã tạo
  08-01-2015
  Đã cập nhật
  24-02-2018
 6. search engine jump for academic JS - 方便的在各个引擎之间跳转(学术版)

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  36.512
  Đánh giá
  457 0 0
  Đã tạo
  25-06-2014
  Đã cập nhật
  16-01-2021
 7. 下载一键通 JS - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  93.720
  Đánh giá
  945 2 2
  Đã tạo
  15-06-2014
  Đã cập nhật
  16-06-2014
 8. Userscript+ : Show Site All UserJS JS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  419
  Số lần cài đặt
  410.903
  Đánh giá
  3009 10 12
  Đã tạo
  02-11-2016
  Đã cập nhật
  03-08-2021
 9. 网页限制解除(改) JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  1.549
  Số lần cài đặt
  1.426.144
  Đánh giá
  3889 29 11
  Đã tạo
  28-03-2017
  Đã cập nhật
  09-06-2021
 10. 网盘提取工具 JS - 尽可能在支持的网盘自动输入提取码,省去下载的烦恼。

  Tác giả
  iccfish
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  117.845
  Đánh giá
  446 1 0
  Đã tạo
  13-04-2016
  Đã cập nhật
  03-07-2020
 11. 搜索引擎跳轉-文科版 JS - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  22.760
  Đánh giá
  422 0 1
  Đã tạo
  23-06-2014
  Đã cập nhật
  31-10-2017
 12. Picviewer CE+ JS - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  76
  Số lần cài đặt
  91.330
  Đánh giá
  1027 11 1
  Đã tạo
  21-10-2016
  Đã cập nhật
  24-06-2020
 13. vipVideos_skipAd JS - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  63.718
  Đánh giá
  1206 9 5
  Đã tạo
  12-03-2015
  Đã cập nhật
  08-06-2017
 14. 护眼脚本 JS - 修改网页背景色,让网页背景色偏白的部分变成乡土黄、豆沙绿,浅色灰还有淡橄榄,更加护眼。默认护眼色是乡土黄。

  Tác giả
  neilhhw
  Cài đặt hàng ngày
  69
  Số lần cài đặt
  143.038
  Đánh giá
  736 8 0
  Đã tạo
  09-12-2015
  Đã cập nhật
  12-07-2017
 15. Maximize Video JS - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  106.415
  Đánh giá
  793 13 0
  Đã tạo
  06-09-2014
  Đã cập nhật
  06-05-2020
 16. 网页强制复制 JS - 右键强力解锁,可以复制一些特殊网站的文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  87.113
  Đánh giá
  528 3 2
  Đã tạo
  27-03-2014
  Đã cập nhật
  07-02-2020
 17. Popup Search JS - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  23.583
  Đánh giá
  446 5 0
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  27-09-2021
 18. 注册邀请码抢码工具 JS - 自动遍历论坛注册邀请码得出正确结果

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  30.470
  Đánh giá
  366 1 1
  Đã tạo
  20-02-2017
  Đã cập nhật
  01-02-2018
 19. 链接助手 JS - 支持全网主流网盘和小众网盘自动填写密码; 资源站点下载页网盘密码预处理; 文本转链接; 移除链接重定向; 重定向页面自动跳转; 维基百科及镜像、开发者文档、谷歌商店自动切换中文, 维基百科、谷歌开发者、谷歌商店、Github链接转为镜像链接; 新标签打开链接; (外部)链接净化直达

  Tác giả
  一个北七
  Cài đặt hàng ngày
  156
  Số lần cài đặt
  32.769
  Đánh giá
  239 1 0
  Đã tạo
  06-03-2021
  Đã cập nhật
  28-09-2021
 20. Discuz-download JS - Discuz附件下载权限绕过

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  31.766
  Đánh giá
  342 0 2
  Đã tạo
  13-06-2014
  Đã cập nhật
  01-07-2014
 21. youdaodict JS - Translate any text selected into a tooltip

  Tác giả
  reverland
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  13.759
  Đánh giá
  220 1 0
  Đã tạo
  30-09-2015
  Đã cập nhật
  27-11-2017
 22. AdsBypasser JS - Bypass Ads

  Tác giả
  legnaleurc
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  231.696
  Đánh giá
  834 8 6
  Đã tạo
  06-09-2014
  Đã cập nhật
  09-07-2017
 23. 简悦( SimpRead ) · 轻阅版 JS - 简悦 - 让你瞬间进入沉浸式阅读的 User Script 扩展

  Tác giả
  kenshin 2
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  33.201
  Đánh giá
  260 2 0
  Đã tạo
  28-03-2018
  Đã cập nhật
  07-02-2020
 24. iciba划词翻译 JS - 小巧简洁实用的划词翻译。选择单词或段落进行查词或翻译,或手动输入文本查词翻译。支持iciba,google字典,google翻译,百度翻译等多个查词翻译接口

  Tác giả
  noe132
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  31.132
  Đánh giá
  346 1 2
  Đã tạo
  07-11-2014
  Đã cập nhật
  12-10-2021
 25. 手机端浏览器功能扩展 JS - 手机端可装插件浏览器(如Yandex,Kiwi,火狐)添加额外的功能。例如:视频双击全屏,双击快速搜索,视频快进/快退和倍速播放,单手手势操作等。(手势如:↓↑回到顶部,↑↓回到底部,→←后退,←→前进,→↓关闭标签页,→↑恢复刚关闭的页面等)

  Tác giả
  L.Xavier
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  17.227
  Đánh giá
  244 2 0
  Đã tạo
  21-12-2018
  Đã cập nhật
  17-10-2021
 26. 360,百度网盘,微盘链接 JS - 360,百度网盘,微盘链接自动添加访问密码

  Tác giả
  林岑影
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  13.945
  Đánh giá
  156 0 0
  Đã tạo
  07-10-2015
  Đã cập nhật
  01-12-2015
 27. 计时器掌控者|视频广告跳过|视频广告加速器 JS - 控制网页计时器速度|加速跳过页面计时广告|视频快进(慢放)|跳过广告|支持几乎所有网页.

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  747
  Số lần cài đặt
  456.327
  Đánh giá
  1611 45 7
  Đã tạo
  29-09-2018
  Đã cập nhật
  17-04-2021
 28. 老司机自动开车神器 JS - 老司机自动开车神器, 自动抓取识别磁链特征码,支持下载到115网盘

  Tác giả
  leozvc
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  18.332
  Đánh giá
  145 0 0
  Đã tạo
  21-07-2016
  Đã cập nhật
  05-09-2018
 29. 强制使用微软雅黑 JS - 我就是喜欢微软雅黑!【解决显示方框问题】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  22.753
  Đánh giá
  144 0 0
  Đã tạo
  30-10-2016
  Đã cập nhật
  17-09-2018
 30. picviewer CE JS - NLF 的围观图修改版

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4.666
  Đánh giá
  137 0 0
  Đã tạo
  22-09-2014
  Đã cập nhật
  10-07-2015
 31. searchEngineJump-NextStage JS - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  12.983
  Đánh giá
  175 1 0
  Đã tạo
  13-01-2016
  Đã cập nhật
  08-11-2020
 32. Google网页翻译 JS - 不跳转Google翻译页面的整页翻译

  Tác giả
  田雨菲
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  147.247
  Đánh giá
  371 2 3
  Đã tạo
  07-02-2018
  Đã cập nhật
  19-02-2018
 33. HTML5视频播放器增强脚本 JS - HTML5视频播放增强脚本,支持所有H5视频播放网站,全程快捷键控制,支持:倍速播放/加速播放、视频画面截图、画中画、网页全屏、调节亮度、饱和度、对比度、自定义配置功能增强等功能。

  Tác giả
  ankvps
  Cài đặt hàng ngày
  568
  Số lần cài đặt
  369.920
  Đánh giá
  1525 56 3
  Đã tạo
  11-04-2019
  Đã cập nhật
  06-06-2021
 34. 字体渲染(自用脚本) JS - 无需安装MacType,优化浏览器字体显示,让每个页面的中文字体变得有质感,默认使用微软雅黑字体,亦可自定义设置多种中文字体,附加字体描边、字体重写、字体阴影、字体平滑、对特殊样式元素的过滤和许可等效果,脚本菜单中可使用设置界面进行参数设置,亦可对某域名下所有页面进行排除渲染,兼容常用的Greasemonkey脚本和浏览器插件。

  Tác giả
  F9y4ng
  Cài đặt hàng ngày
  138
  Số lần cài đặt
  12.262
  Đánh giá
  135 0 0
  Đã tạo
  24-11-2020
  Đã cập nhật
  24-10-2021
 35. 自动无缝翻页 JS - 无缝拼接下一页内容(瀑布流),目前支持:[所有「Discuz!、Flarum、phpBB、Xiuno、XenForo、DUX/XIU/D8/Begin(WP主题)」网站]、百度、谷歌、必应、搜狗、头条搜索、360 搜索、微信搜索、贴吧、豆瓣、微博、NGA、V2EX、B 站(Bilibili)、蓝奏云、煎蛋网、糗事百科、龙的天空、起点小说、IT之家、千图网、Pixabay、3DM、游侠网、游民星空、NexusMods、Steam 创意工坊、CS.RIN.RU、FitGirl、片库、茶杯狐、NO视频、低端影视、奈菲影视、91美剧网、音范丝、BT之家、萌番组、动漫花园、樱花动漫、爱恋动漫、AGE动漫、Nyaa、SrkBT、RARBG、SubHD、423Down、不死鸟、扩展迷、极简插件、小众软件、动漫狂、漫画猫、漫画DB、动漫之家、古风漫画网、PubMed、wikiHow、GreasyFork、Github、StackOverflow(以上仅一小部分,更多的写不下了...

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  460
  Số lần cài đặt
  29.172
  Đánh giá
  335 7 0
  Đã tạo
  27-12-2020
  Đã cập nhật
  25-10-2021
 36. 解除网页限制 JS - 破解禁止复制/剪切/粘贴/选择/右键菜单的网站

  Tác giả
  rxliuli
  Cài đặt hàng ngày
  51
  Số lần cài đặt
  45.611
  Đánh giá
  162 1 0
  Đã tạo
  15-10-2019
  Đã cập nhật
  24-07-2021
 37. MousePlus JS - HY's mouse gesture script,supports ringt-key draw track functions and left-key drag functions.Drag target can be [Text] & [Links] & [Image] Customizenable → Right click to draw ⇄(right,left) to setting

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  20.685
  Đánh giá
  186 2 0
  Đã tạo
  20-11-2017
  Đã cập nhật
  06-01-2018
 38. AC-必应取词+翻译 JS - 一个可以在浏览器中自由使用的屏幕取词脚本-alt+鼠标翻译,或者选中按Q翻译;必应智能翻译,翻译精准

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.541
  Đánh giá
  120 0 0
  Đã tạo
  25-11-2015
  Đã cập nhật
  19-07-2020
 39. 115优化大师 JS - 优化115网盘使用体验:一键离线下载、批量离线、调用Dplayer或Potplayer播放视频、文件快捷下载、批量下载等。

  Tác giả
  zxf10608
  Cài đặt hàng ngày
  147
  Số lần cài đặt
  37.384
  Đánh giá
  315 8 0
  Đã tạo
  09-08-2020
  Đã cập nhật
  15-10-2021
 40. Linkify Plus Plus JS - Based on Linkify Plus. Turn plain text URLs into links.

  Tác giả
  eight
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  19.557
  Đánh giá
  249 3 1
  Đã tạo
  15-08-2014
  Đã cập nhật
  11-03-2021
 41. 去除电信运营商劫持广告 JS - 去除中国电信等运营商的劫持内嵌广告

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  17.039
  Đánh giá
  113 0 0
  Đã tạo
  08-06-2017
  Đã cập nhật
  10-05-2018
 42. 网页翻译助手 JS - 支持划词翻译,输入文本翻译,谷歌整页翻译。可以自行选择谷歌翻译,有道字典翻译和百度翻译。

  Tác giả
  Johnny Li
  Cài đặt hàng ngày
  283
  Số lần cài đặt
  129.779
  Đánh giá
  225 4 0
  Đã tạo
  05-09-2019
  Đã cập nhật
  09-03-2021
 43. 网页翻译 JS - 给每个非中文的网页右下角(可以调整到左下角)添加一个google翻译图标,直接调用 Google 的翻译接口对非中文网页进行翻译

  Tác giả
  Kaiter-Plus
  Cài đặt hàng ngày
  158
  Số lần cài đặt
  68.141
  Đánh giá
  233 5 0
  Đã tạo
  26-03-2020
  Đã cập nhật
  19-09-2021
 44. 微软翻译组件 JS - 微软翻译组件 右下角点击翻译

  Tác giả
  aogg
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  15.352
  Đánh giá
  108 0 0
  Đã tạo
  26-12-2016
  Đã cập nhật
  23-12-2017
 45. 链接地址洗白白 JS - 把链接地址缩减至最短可用状态,并复制到剪切板,以方便分享。【在每个页面的底部中间,有一个小小的按钮,用来呼出面板】

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  7.130
  Đánh giá
  161 0 1
  Đã tạo
  15-10-2018
  Đã cập nhật
  16-10-2021
 46. Discuz隐藏贴自动回复+刷新 JS - http://userscripts-mirror.org/scripts/source/137984.user.js

  Tác giả
  874718527
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12.690
  Đánh giá
  180 1 1
  Đã tạo
  28-08-2014
  Đã cập nhật
  28-08-2014
 47. 获取网站所有图片 JS - 获取网站的所有图片,支持查看和下载。

  Tác giả
  Johnny Li
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  39.588
  Đánh giá
  153 2 0
  Đã tạo
  01-08-2019
  Đã cập nhật
  28-08-2020
 48. Text To link JS - Turn plain text URLs into clickable links

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  10.476
  Đánh giá
  256 4 2
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  10-10-2020
 49. novelDownloader3 JS - 菜单```Download Novel```或**双击页面最左侧**来显示面板

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  14.500
  Đánh giá
  219 2 2
  Đã tạo
  20-07-2016
  Đã cập nhật
  21-10-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)