Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: калькулятор производства

Добавляет калькулятор производства в справочные данные игры и в юнит/производство. За основу был взят Открытый помощник для Виртономики (https://virtonomica.ru/olga/forum/forum_new/15/topic/122999/view).

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1.204
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
3.28
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/industry/unit_type/info/*
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/product/info/*
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/unit/view/*/manufacture
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/globalreport/marketing/by_products/*