Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: showUnitCountInCreateNewDlg

Показывает количество уже существующих и строящихся юнитов того же типа при строительстве

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
230
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/unit/view/*
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/unit_list
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/unit/create/*/step2
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/unit/create/*/step3
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/unit/create/*/step4
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/unit_list/building