Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: Делаем видимым поле ввода процента в Управление-Персонал

Делаем видимым поле ввода процента в компания-Управление-Персонал

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
277
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/unit_list/employee