Greasy Fork is available in English.

Fade In and Out

Adds fade out effect when the page is unloaded

Tác giả
LouCypher
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
445
Đánh giá
13 1 1
Phiên bản
3.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
WTFPL http://www.wtfpl.net/
Áp dụng cho
Tất cả trang web