Greasy Fork is available in English.

Kaskus Anti Lazy Load Image

Early Load All Images w/o waiting for window scroll

Tác giả
tuxie.forte
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
429
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
(CC) by-nc-sa 3.0
Áp dụng cho
Dont want wait window scroll for image being loaded?
This script will force images to load their real data-src (indicate containing class: mls-img).

~tF.