Greasy Fork is available in English.

Hide Smilies area

Làm ẩn khu vực hiện trước các emotion trong vnsharing, giảm việc Firefox ngốn CPU vì các emoticon hiện sẵn~ Viết lại từ Hide Objects User Script

Filter: Last 30 days Last 365 days Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2021-09-27 0 0
2021-09-28 0 0
2021-09-29 0 0
2021-09-30 0 0
2021-10-01 0 0
2021-10-02 0 0
2021-10-03 0 0
2021-10-04 0 0
2021-10-05 0 0
2021-10-06 0 0
2021-10-07 0 0
2021-10-08 0 0
2021-10-09 0 0
2021-10-10 0 0
2021-10-11 0 0
2021-10-12 0 0
2021-10-13 0 0
2021-10-14 0 0
2021-10-15 0 0
2021-10-16 0 0
2021-10-17 0 0
2021-10-18 0 0
2021-10-19 0 0
2021-10-20 0 0
2021-10-21 0 0
2021-10-22 0 0
2021-10-23 0 0
2021-10-24 0 0
2021-10-25 0 0
2021-10-26 0 0
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV