Greasy Fork is available in English.

SpongePowered Forum Navigation

Adds a navigation to the left or right panel.

Tác giả
Spedwards
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
5
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.7
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

Known Issues:

  • Page loads slower on Category page so script doesn't run properly