Greasy Fork is available in English.

MTG Grind Mode Switch

Adds buttons to the bottom of your screen to switch grind mode on and off

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.