Greasy Fork is available in English.

Mturk Contact Templates

Store multiple email templates on the Contact Requester page

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.