Greasy Fork is available in English.

Jenkins收藏夹

try to take over the world!

Tác giả
曹磊
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
17
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • jenkins.com

Mô tả của tác giả

为Jenkins添加个人收藏夹,可以方便快速找到常用项目。

需把代码头中的 @match块的域名改为自己的jenkins域名