Greasy Fork is available in English.

Kaskus-Head-Scroller

simple script do scroll to top at header (*.kaskus.co.id)

Tác giả
tuxie.forte
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
51
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
(CC) by-nc-sa 3.0
Áp dụng cho
Kaskus Head Scroller

Scroll to Top on click at header.
Forced fixed header in mobile mode (just like in mobile QR)