Greasy Fork is available in English.

YouTube Auto Buffer & Auto HD

Buffers the video without autoplaying and puts it in HD if the option is on. For Firefox, Opera, & Chrome

Filter: Last 30 days Last 365 days Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2021-07-02 2 352
2021-07-03 4 339
2021-07-04 3 348
2021-07-05 2 384
2021-07-06 1 392
2021-07-07 0 364
2021-07-08 2 341
2021-07-09 2 363
2021-07-10 0 328
2021-07-11 1 331
2021-07-12 2 347
2021-07-13 1 367
2021-07-14 4 373
2021-07-15 2 343
2021-07-16 4 361
2021-07-17 3 334
2021-07-18 3 18
2021-07-19 4 102
2021-07-20 4 342
2021-07-21 2 342
2021-07-22 0 328
2021-07-23 0 329
2021-07-24 3 320
2021-07-25 3 304
2021-07-26 1 358
2021-07-27 0 339
2021-07-28 1 350
2021-07-29 1 353
2021-07-30 1 335
2021-07-31 2 225
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV