Greasy Fork is available in English.

Better Short Player

Replaces shorts player with the "normal" youtube player

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.