Greasy Fork is available in English.

国家中小学智慧教育平台刷课脚本(16倍速,自动答题,自动切换列表中的视频,后台播放,学时不更新的解决方法看下面)

针对2023暑期教师研修更新,16倍速,自动答题,自动切换列表中的视频,后台播放,学时不更新的解决方法看下面

Ask a question, post a review, or report the script.

Post a review, comment, or question

Nếu bạn nghĩ script này dang phá Greasy Fork's luật , xin hãy xin hãy báo cáo.

Sign in to post a review, comment, or question.