Greasy Fork is available in English.

YouTube Chat Bubbles

Make YouTube Chat Bubbles

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.