Greasy Fork is available in English.

Greasy Fork - Fix for problem with [datetime] and Waterfox Classic [Standalone] v.1

▶ CSS Fix for problem with [datetime] / Waterfox Classic (only need for WATERFOX CLASSIC)

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.01 10-02-2023

    description /title corrections

  • v1.0 23-12-2022