Greasy Fork is available in English.

【聊天室CSS优化】

为聊天室客户端加入一些CSS优化。当前包括:输入框高度限制。

Tác giả
xjzh123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1.2
Đã tạo
23-12-2022
Đã cập nhật
23-12-2022
Giấy phép
WTFPL
Áp dụng cho

为hack.chat等聊天室添加一些CSS优化。

- 输入框的高度自适应,会超出屏幕,对于发较长的代码或者编辑长文本很不方便。现添加输入框高度限制,便于编辑。