Greasy Fork is available in English.

哔哩哔哩番剧播放器3.x cc字幕描边&背景透明

哔哩哔哩番剧播放器3.x不允许设置cc字幕样式,本脚本将其背景设置为透明并加上描边

Tác giả
Howard20181
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
18
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0.0
Đã tạo
02-12-2022
Đã cập nhật
02-12-2022
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
  • .*://www.bilibili.com/bangumi/play/.+