Greasy Fork is available in English.

Less Obtrusive YouTube End Cards

Make YouTube end cards less obtrusive.

Tác giả
xafn
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
44
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1
Đã tạo
26-10-2022
Đã cập nhật
26-10-2022
Giấy phép
GPLv3
Áp dụng cho

Make YouTube end cards less obtrusive.