Greasy Fork is available in English.

Google Photos without slide transition

Disable the sliding transition between photos and videos in Google Photos

Tác giả
elmimmo
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
6
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
16-10-2022
Đã cập nhật
16-10-2022
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Gets rid of the sliding animated transition that Google Photos uses when going from one full-screen photo to another, which unnecessarily makes comparing them more difficult.