Greasy Fork is available in English.

Archive Of Our Own - Scrolling Tag List

Shortens the list of tags on /works lists and allows scrolling to see the overflow.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.001 13-10-2022

    Included fandom tags too.

  • v1.0 13-10-2022