Greasy Fork is available in English.

Random color username - nimo.tv

Random color username in chatboxchatbox

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.