Greasy Fork is available in English.

Astral Codex Ten Background Colour Fix

Removes light blue background colour from Astral Codex Ten.

Tác giả
Korakys
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
3
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1.6
Đã tạo
26-07-2022
Đã cập nhật
27-07-2022
Giấy phép
CC0
Áp dụng cho

Removes light blue background colour from Astral Codex Ten.

The purpose of this is to allow the Dark Background and Light Text add-on to work correctly.