Greasy Fork is available in English.

Youtube shorts redirect

Youtuebe shorts > watch redirect

Tác giả
Fuim
Cài đặt hàng ngày
13
Số lần cài đặt
14.260
Đánh giá
23 2 1
Phiên bản
0.3
Đã tạo
13-02-2022
Đã cập nhật
01-04-2022
Giấy phép
GNU GPLv2
Áp dụng cho

Simple script that redirects any *.youtube.com/shorts/* link to *.youtube.com/watch?v=*