Greasy Fork is available in English.

Amazing Luogu DEV

Luogu CSS

Tác giả
Hello8693
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
13
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2.5.0
Đã tạo
08-01-2022
Đã cập nhật
08-01-2022
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • ^((?!blog).)*https://www.luogu.org((?!blog).)*$
  • ^((?!blog).)*http://www.luogu.org((?!blog).)*$
  • ^((?!blog).)*https://www2.luogu.org((?!blog).)*$
  • ^((?!blog).)*http://www2.luogu.org((?!blog).)*$
  • ^((?!blog).)*https://www.luogu.com.cn((?!blog).)*$
  • ^((?!blog).)*http://www.luogu.com.cn((?!blog).)*$
  • ^((?!blog).)*https://class.luogu.com.cn((?!blog).)*$
  • ^((?!blog).)*http://class.luogu.com.cn((?!blog).)*$