Greasy Fork is available in English.

Streamline Newsroom NZ

Removes repeated sections and vertical whitespace from Newsroom.co.nz website.

Tác giả
Korakys
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
6
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2.0.1
Đã tạo
24-06-2021
Đã cập nhật
18-11-2023
Giấy phép
CC0
Áp dụng cho

Removed some repeated sections and reduced vertical space wastage from Newsroom.co.nz website.