Greasy Fork is available in English.

Decrapify Newsroom

Removes a lot of ads and vertical space wastage from Newsroom.co.nz website.

Tác giả
Korakys
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
5
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1.11
Đã tạo
24-06-2021
Đã cập nhật
09-11-2022
Giấy phép
CC0
Áp dụng cho

Removed a lot of ads and vertical space wastage from Newsroom.co.nz website.