Greasy Fork is available in English.

YouTube - Remove clickable labels on "Watch Later" and "Add to Queue" buttons

Removes those annoying, clickable labels on the "Watch Later" and "Add to Queue" buttons so you won't accidentally click on them.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.