Greasy Fork is available in English.

YouTube - Remove clickable labels on "Watch Later" and "Add to Queue" buttons

Removes those annoying, clickable labels on the "Watch Later" and "Add to Queue" buttons so you won't accidentally click on them.

Lọc: Trong 30 ngày qua Trong 365 ngày qua Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2023-08-28 0 4
2023-08-29 0 6
2023-08-30 0 4
2023-08-31 0 8
2023-09-01 0 5
2023-09-02 0 3
2023-09-03 0 3
2023-09-04 0 7
2023-09-05 1 5
2023-09-06 0 3
2023-09-07 0 6
2023-09-08 0 6
2023-09-09 0 4
2023-09-10 0 6
2023-09-11 0 4
2023-09-12 0 8
2023-09-13 0 6
2023-09-14 0 6
2023-09-15 0 4
2023-09-16 0 3
2023-09-17 0 4
2023-09-18 0 8
2023-09-19 0 5
2023-09-20 0 5
2023-09-21 0 4
2023-09-22 0 5
2023-09-23 0 5
2023-09-24 0 4
2023-09-25 0 6
2023-09-26 0 0
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV