Greasy Fork is available in English.

AniList Darker

Dark theme with red accent for AniList.

Tác giả
Dishank Jaiswal
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
84
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0.9
Đã tạo
02-12-2020
Đã cập nhật
15-12-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • anilist.co
  • ^https://anilist.co/anime/.*/.*/watch
  • ^https://anilist.co/manga/.*/.*/stats

Nothing here to see.