Greasy Fork is available in English.

acfun直播弹幕

acfun直播弹幕。

Tính đến 2020-10-29 15:22:50 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v1.2.2.34 12-02-2021 增加黑箱玩法(直播竞猜)
 • v1.2.2.33 09-01-2021 弹幕ac号增加了文章稿件和番剧的显示
 • v1.2.2.32 09-01-2021 1、自动清除旧的直播互动信息。默认情况下清除超过10分钟的直播互动信息。2、优化抽奖,标识用户是否有过直播互动
 • v1.2.2.31 05-01-2021 修改重新抽选的BUG
 • v1.2.2.30 03-01-2021 横版排版下支持弹幕/礼物单列显示
 • v1.2.2.29 03-01-2021
 • v1.2.2.28 03-01-2021 增加横版排版
 • v1.2.2.27 03-01-2021 修改bug
 • v1.2.2.26 01-01-2021 增加字体选择
 • v1.2.2.25 01-01-2021 偷偷优化一下
 • v1.2.2.24 30-12-2020 修复送礼物时没有显示牌子的bug
 • v1.2.2.23 28-12-2020 优化一下
 • v1.2.2.22 28-12-2020 优化样式
 • v1.2.2.21 28-12-2020 修复加入守护团信息没有显示的bug
 • v1.2.2.20 27-12-2020 增加加入守护团信息
 • v1.2.2.19 27-12-2020
 • v1.2.2.18 27-12-2020 点赞、进入直播间、关注信息增加VUP标识
 • v1.2.2.17 27-12-2020 优化弹幕姬样式,增加稿件检测功能
 • v1.2.2.16 27-12-2020 又又又修改了弹幕配色
 • v1.2.2.15 27-12-2020 修改了弹幕配色
 • v1.2.2.14 27-12-2020
 • v1.2.2.13 27-12-2020
 • v1.2.2.12 27-12-2020
 • v1.2.2.11 27-12-2020 修改了弹幕姬样式
 • v1.2.2.10 24-12-2020 优化抽奖
 • v1.2.2.9 21-12-2020 优化抽奖
 • v1.2.2.8 20-12-2020
 • v1.2.2.7 18-12-2020
 • v1.2.2.6 18-12-2020
 • v1.2.2.5 18-12-2020 增加了自定义弹幕语音
 • v1.2.2.4 16-12-2020 修改一些小bug
 • v1.2.2.3 14-12-2020 添加了几个语音
 • v1.2.2.2 13-12-2020 1、添加了弹幕语音音量控制;2、增加弹幕语音礼物合并功能;3、增加热键方向键右,用于控制播放下一条弹幕语音
 • v1.2.2.1 05-12-2020 增加了稿件抽奖
 • v1.2.2 03-12-2020 添加了弹幕编辑功能;添加了帮助手册的在线文档(未完成)
 • v1.2.1.2 01-12-2020 修改抽奖的一些bug
 • v1.2.1.1 30-11-2020 增加语音语速调整的功能
 • v1.2.1 29-11-2020
 • v1.2 29-11-2020 偷偷地加入了抽奖和弹幕语音播报的功能
 • v1.1.2.2 03-11-2020 修改了弹幕复制功能,区分弹幕的用户和弹幕内容。点击用户名则复制用户名,点击弹幕内容则复制弹幕内容。
 • v1.1.2.1 02-11-2020
 • v1.1.2 02-11-2020 增加复制弹幕内容功能
 • v1.1.1 01-11-2020 添加了vup标识
 • v1.1.0 29-10-2020
 • v1.0 29-10-2020