Greasy Fork is available in English.

[Youtube] 去他妈的评论区

移除网页版Youtube的评论区

Tác giả
CKylinMC
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
294
Đánh giá
2 1 0
Phiên bản
1.0.0
Đã tạo
18-10-2020
Đã cập nhật
28-06-2021
Giấy phép
WTFPL
Áp dụng cho

屏蔽油管的评论区。
【此脚本由我另一个脚本的用户提建议而创建,我并不常上油管,所以有没有屏蔽到的地方请在反馈中指出。】

自定义、只屏蔽某个Uploader的视频评论区功能:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/422099