Greasy Fork is available in English.

Disable Discord chat input

Avoid accidentally typing in chat

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v4.1 06-01-2021 Imported from URL
  • v4.0 13-09-2020 Imported from URL
  • v3.0 09-09-2020 Imported from URL
  • v2.0 09-09-2020 Imported from URL
  • v1.0 08-09-2020 Imported from URL