Greasy Fork is available in English.

Skribbl.io Undo, Tablet Pressure Support & Sandbox Mode

Tablet pressure support, Z / Ctrl + Z to undo, Sandbox mode with unlimited drawing time.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.1 - added sandbox mode, various improvements
  • v1.0.1
  • v1.0.1 - fixed undo bug when you clear the canvas
  • v1.0
  • v1.0