Greasy Fork is available in English.

Skribbl.io Undo, Tablet Pressure Support & Sandbox Mode

Tablet pressure support, Z / Ctrl + Z to undo, Sandbox mode with unlimited drawing time.

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2020-11-27 1 18
2020-11-26 1 20
2020-11-25 1 19
2020-11-24 1 20
2020-11-23 3 16
2020-11-22 1 23
2020-11-21 4 14
2020-11-20 3 15
2020-11-19 3 16
2020-11-18 2 15
2020-11-17 1 13
2020-11-16 1 20
2020-11-15 4 16
2020-11-14 2 15
2020-11-13 3 16
2020-11-12 4 17
2020-11-11 4 16
2020-11-10 5 17
2020-11-09 2 16
2020-11-08 2 11
2020-11-07 2 15
2020-11-06 3 12
2020-11-05 6 16
2020-11-04 3 15
2020-11-03 3 13
2020-11-02 1 15
2020-11-01 1 15
2020-10-31 4 17
2020-10-30 3 17
2020-10-29 2 13
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV