Greasy Fork is available in English.

Save Player Drawings

Click on a user and then click Track to automatically download their drawings after their turn.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.