Greasy Fork is available in English.

Controls for YouTube - Alternative Theme (OBSOLETE)

This theme was for the Chrome extension "Controls for YouTube", but now it's included in the extension itself.

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.