Greasy Fork is available in English.

Controls for YouTube - Alternative Theme (OBSOLETE)

This theme was for the Chrome extension "Controls for YouTube", but now it's included in the extension itself.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.