Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

网页限制解除(精简优化版)

解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

Cài đặt script này?
Author's suggested script

You may also like 智能划词翻译.

Cài đặt script này
Quảng cáo
Tác giả
xinggsf
Cài đặt hàng ngày
59
Số lần cài đặt
9.052
Đánh giá
52 0 1
Phiên bản
1.5.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
LGPLv3
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

网页限制解除(精简优化版)

取消全局地址匹配,已定义大部分有限制的网页。如果遇到其它有限制的网页,请打开脚本~在其“设置”页中加“用户包括”之地址匹配。