Greasy Fork is available in English.

Wuxiaworld Auto Chapter Loader

Dynamically loads the next chapter once you reach the end of the current chapter

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.