Greasy Fork is available in English.

YouTube - Watch Later and Share Buttons Return

Enables the Watch Later and Share buttons on the player when not in Fullscreen mode.

Lọc: Trong 30 ngày qua Trong 365 ngày qua Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2023-09-01 0 13
2023-09-02 0 11
2023-09-03 0 12
2023-09-04 0 13
2023-09-05 0 13
2023-09-06 0 14
2023-09-07 0 12
2023-09-08 0 14
2023-09-09 0 12
2023-09-10 0 9
2023-09-11 0 14
2023-09-12 0 13
2023-09-13 1 14
2023-09-14 0 12
2023-09-15 0 12
2023-09-16 0 10
2023-09-17 0 11
2023-09-18 0 10
2023-09-19 0 11
2023-09-20 0 16
2023-09-21 0 14
2023-09-22 0 12
2023-09-23 0 8
2023-09-24 0 8
2023-09-25 0 9
2023-09-26 0 11
2023-09-27 0 7
2023-09-28 0 11
2023-09-29 0 10
2023-09-30 0 2
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV