Greasy Fork is available in English.

YouTube - Hide End Cards (unless hovering)

Hides those big links that sometimes show up over the endings of videos -- unless you hover over the player.

Lọc: Trong 30 ngày qua Trong 365 ngày qua Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2023-08-27 0 72
2023-08-28 1 74
2023-08-29 0 72
2023-08-30 1 75
2023-08-31 1 67
2023-09-01 0 62
2023-09-02 1 67
2023-09-03 0 62
2023-09-04 1 63
2023-09-05 1 76
2023-09-06 0 78
2023-09-07 0 72
2023-09-08 1 68
2023-09-09 1 66
2023-09-10 1 75
2023-09-11 0 73
2023-09-12 0 72
2023-09-13 0 76
2023-09-14 0 72
2023-09-15 2 68
2023-09-16 0 73
2023-09-17 1 70
2023-09-18 0 72
2023-09-19 1 73
2023-09-20 0 85
2023-09-21 0 72
2023-09-22 0 73
2023-09-23 0 69
2023-09-24 1 74
2023-09-25 1 50
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV