Greasy Fork is available in English.

Acfun直播监控

帮助dd提高直播观看体验

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v1.1.1 08-11-2020 修复自动暂停bug
 • v1.1.0 08-11-2020 进入首页随机选取一个轮播并暂停,页面切回后自动暂停视频
 • v1.0.9 28-09-2020 调整按钮位置,修复部分bug,新增打开监控暂停主页上的轮播
 • v1.0.8 13-09-2020
 • v0.9.2 24-08-2020 为火狐增加allowfullscreen属性,解决不能全屏的bug
 • v0.9.1 13-08-2020 修复部分人无法刷出关注列表bug
 • v0.9.0 11-08-2020 更新说明
 • v0.8.9 10-08-2020 增加轮询间隔,降低服务器负担
 • v0.8.8 10-08-2020 修复自动全屏bug
 • v0.8.7 10-08-2020 修复正常网页自动全屏和查看关注定位错误bug
 • v0.8.6 09-08-2020 增加间距
 • v0.8.5 09-08-2020 修复关注列表bug
 • v0.8.4 09-08-2020 修复部分bug
 • v0.8.3 09-08-2020 修复查找DD的bug
 • v0.8.2 09-08-2020 禁止不选主播就监控
 • v0.8.1 08-08-2020 修复因屏蔽广告导致的错位
 • v0.8 08-08-2020