Greasy Fork is available in English.

Surviv.io trees and bushes remover

Cuts trees and makes the bushes really small, exposing any players who hide under them or is near them.

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2020-11-27 6 30
2020-11-26 7 60
2020-11-25 15 63
2020-11-24 5 68
2020-11-23 8 63
2020-11-22 6 44
2020-11-21 6 53
2020-11-20 7 68
2020-11-19 6 64
2020-11-18 3 64
2020-11-17 4 57
2020-11-16 2 71
2020-11-15 5 60
2020-11-14 13 69
2020-11-13 3 68
2020-11-12 4 66
2020-11-11 5 68
2020-11-10 4 66
2020-11-09 8 67
2020-11-08 1 54
2020-11-07 5 57
2020-11-06 4 70
2020-11-05 6 69
2020-11-04 8 60
2020-11-03 4 55
2020-11-02 7 73
2020-11-01 1 55
2020-10-31 7 52
2020-10-30 9 58
2020-10-29 8 56
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV