Greasy Fork is available in English.

Custom Word Lists

Creates a drop-down list with word lists from words.sketchful.io

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.3
  • v1.2
  • v1.1
  • v1.1 - added connect tag
  • v1.0