Greasy Fork is available in English.

M & Tôi

M & Tôi - Nơi cảm xúc thăng hoa, là nơi tâm sự, chia sẻ cảm xúc của bản thân qua những bài viết của chính mình

// ==UserScript==
// @name      M & Tôi
// @namespace   GPM
// @description  M & Tôi - Nơi cảm xúc thăng hoa, là nơi tâm sự, chia sẻ cảm xúc của bản thân qua những bài viết của chính mình
// @downstreamURL http://userscripts.org/scripts/source/60831.user.js
// @version    1.0.1
// @include    *
// @exclude    http://facebook.com/*
// @exclude    https://facebook.com/*
// @exclude    http://*.facebook.com/*
// @exclude    https://*.facebook.com/*
// @exclude    http://images.google.*/*
// @exclude    http://*.google.*/images?*
// @grant     none
// ==/UserScript==
// Some older browsers may need JSON, but this link is broken:
// @require    http://json.org/json2.js

var back_to_top = $('#back-to-top');
  if (back_to_top.length) {
    var scrollTrigger = 100, // px
      backToTop = function() {
        var scrollTop = $(window).scrollTop();
        if (scrollTop > scrollTrigger) {
          back_to_top.addClass('show');
        } else {
          back_to_top.removeClass('show');
        }
      };
    $(window).on('scroll', function() {
      backToTop();
    });
    back_to_top.on('click', function(e) {
      e.preventDefault();
      $('html,body').animate({
        scrollTop: 0
      }, 700);
    });
  }