Greasy Fork is available in English.

哔哩哔哩视频自动倍速播放(可记住用户设定值并自动设置播放速度)

哔哩哔哩(bilibili.com)视频自动倍速播放,智能记忆用户设定的视频倍速并存储在本地,播放全站视频都会自动使用该倍速,例如全站视频都用1.25倍速播放,不用每次播放视频都要设置倍速。。

Tác giả
Tsing
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
1.742
Đánh giá
8 1 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
21-07-2020
Đã cập nhật
21-07-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho


习惯了用1.25倍速播放哔哩哔哩视频?
可每次切换了视频都还需要手动设定播放速度!太麻烦了!
使用这个脚本,自动记忆用户设定的倍速数值,切换视频时自动应用倍速播放,解放你的双手!

bilibili自动倍速.gif