Greasy Fork is available in English.

Remove Annoying Copyright Claim On Copy

remove copyright protection on zhihu.com, jianshu.com, douban.com

Tác giả
harryhare
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
628
Đánh giá
5 0 0
Phiên bản
0.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
GPL 3.0
Áp dụng cho

清除知乎, 简书, 豆瓣,csdn 上的 copyright限制,包括: 1.去掉复制禁止 2.去掉复制时附加的头尾版权声明

代码地址: https://github.com/harryhare/userscript