Greasy Fork is available in English.

油猴脚本网站 Greasy Fork 页面美化及去广告

优化油猴脚本网站中文版(https://greasyfork.org/zh-CN)代码显示区,采用暗色彩色风格和Consolas字体,阅读代码更加舒服。

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.